Aim of the program: 

Запознавањесоосновнитекриптографскипринципи и методи; изучувањенаосновнитекрипто- дизајни; практичнокористењенаизученитекриптографски алгоритми. 

Accreditation: