Цел на предметната програма: 

Истражување на алгоритмите и техниките за програмирање на најновите паралелни платформи со споделенамеморија и со дистрибуирана меморија. Студентот ќе се запознае со теоретските и практичните (програмските) компоненти.

Акредитација: