Академски студии по информатика

1. Општи информации
Во прва година сите студенти се запишуваат на Академски студии по информатика. Во рамките на студиите се следат задолжителни предмети кои се во рамки на 50% од програмата. Од третиот семестар на студии се почнува со изборни предмети кои го формираат остатокот од програмата. Изборните предмети формираат модули кои ја дефинираат специјалноста на студентот и дипломата со која ќе се стекне. Покрај предметите од модулот студентот може да избира од цела низа дополнителни изборни предмети. Студентот сам го прави својот избор соодветно на неговите интереси.
 
2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите
 Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока информатика

Времетраење: 4 години (8 семестри)
 
3. Наставна програма
 
Courses: 
Semester:
Course Credits