ИНФО - Професионални студии по информатика

1. Општи информации

Оваа студиска програма овозможува здобивање на знаења за примена на информатичката технологија во области како: примена на програмерската практика за поддршка на различни видови апликативни решенија, реализација на компјутерски системи од аспект на хардвер и софтвер, анализа, дизајн и имплементација на информациски системи, е-технологија и нејзина практична примена. Инженерите, специјализирани во областа на информатиката, можат брзо да се вклучат во индустријата на информациско-комуникациските технологии, компјутеризација на разни видови дејности, развој и одржување на апликации, дизајнирање на програмски и системски пакети за поддршка на производствените процеси и друго.

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока информатика

Времетраење: 3 години (6 семестри)
 
3. Наставна програма
Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во интернет 6.00 Задолжителни предмети
Математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Логички кола и дискретни автомати 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски архитектури 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Дискретна математика 2 6.00 Изборни предмети
Основи на Веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Компјутерски компоненти 6.00 Изборни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Логичко и функционално програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Интернет програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напредно програмирање 6.00 Изборни предмети
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Маркетинг 6.00 Изборни предмети
Системска анализа и дизајн 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Задолжителни предмети
Кориснички интерфејси 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Основи на компјутерската графика 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Мрежни стандарди и уреди 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Компјутерски мрежи 6.00 Задолжителни предмети
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напреден веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Системи на знаење 6.00 Изборни предмети
Дистрибуирани системи 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Анализа на софтверски барања 6.00 Изборни предмети
Имплементација на системи со отворен код 6.00 Изборни предмети
Виртуелни општества 6.00 Изборни предмети
Објектно ориентирана анализа и дизајн 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Складови на податоци и аналитичка обработка 6.00 Задолжителни предмети
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Обработка на слики 6.00 Изборни предмети
Географски информациони системи 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Електронска и мобилна трговија 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Безжични и мобилни системи 6.00 Изборни предмети
Неструктурирани бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Виртуелна реалност 6.00 Изборни предмети