Цел на предметната програма: 

Познавање на структурата на компјутерските системи, хардверските компоненти, поврзувањето и начинот на работа, карактеристиките и стандардите што се употребуваат.

Акредитација: