Цел на предметната програма: 

По завршување на курсот се очекува студентот да ги владее и користи основните алатки и методи за обработка на слики. 

Акредитација: