Компјутерска едукација

1. Општи информации

Студиите се наменети за создавање на врвен кадар во областа на информатичкото образование, пред се во средните училишта. Ваквиот образован кадар е спремен да ги пренесе најновите информатички технологии на учениците, ќе овозможи повисоко ниво на познавање на информатичките технологии на сите средношколци, а ќе придонесе и да се подобри нивото на знаење на влез на идните студенти на студиите по информатика на универзитетите.

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

Титула: Дипломиран професор по информатикa

Времетраење: 4 години (8 семестри)

3. Наставна програма

Четиригодишните студии според овие четири студиски програми (Студии за компјутерски науки и инженерство, Студии за мрежни технологии, Студии за примена на е-технологии и Студии за компјутерска едукација) влегуваат во една рамка на студирање.

Предметите што се нудат на студиите имаат тежина (ниво) 1, 2 и 3. Ниво 1 предмети се оние кои се нудат за прва и втора година на додипломски студии. Успешно запишување во трета година значи и положување на 20 предмети од ниво 1. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање. Ниво 2 предмети се оние кои се нудат во завршната година на додипломските студии и на магистерските студии. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање.
 
Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во информатика 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 1 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 1 6.00 Задолжителни предмети
Вовед во интернет 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Архитектура и организација на компјутери 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 2 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 2 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
ИТ системи за учење 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Компјутерски мрежи 6.00 Изборни предмети
Веројатност и статистика 6.00 Изборни предмети
Напредно програмирање 6.00 Изборни предмети
Интерактивни апликации 6.00 Изборни предмети
Интернет програмирање 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Основи на компјутерската графика 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Софтверско инженерство 6.00 Изборни предмети
Кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Обработка на слики 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Дизајн на образовен софтвер 6.00 Задолжителни предмети
Педагогија 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Линеарна алгебра 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Администрација на мрежни сервиси 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Мултимедијални технологии 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Психологија 6.00 Задолжителни предмети
ИКТ во образованието 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет / Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Вештачка интелигенција 6.00 Изборни предмети
Безбедност на компјутерски системи 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Дигитални библиотеки 6.00 Изборни предмети
Учење на далечина 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дигитализација и е-презентација 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерска етика 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Конструкција на софтвер 6.00 Изборни предмети
Маркетинг 6.00 Изборни предмети
Информатички практикум 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Методика на информатиката со хоспитации 6.00 Задолжителни предмети
Македонски јазик 6.00 Задолжителни предмети
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Компјутерска анимација 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Администрирање на ИТ системи 6.00 Изборни предмети