Цел на предметната програма: 

Познавање на механизмите кај HTTP протоколот. Запознавање со платформи за развој на интернет апликации. Креирање и развој на веб апликции. Креирање и користење на веб сервиси. 

Акредитација: