Цел на предметната програма: 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентите да се запознаат со основите на различните медии: аудио, слики, видео и анимации и да ги сфатат различните својства на секој од нив. Да ги знае и разбере различните техники за компресија. Да знае да применува одредени модификации и техники за различни медиуми. Студентот треба да развие мал мултимедијален производ со примена на изучените техники и методи.

Акредитација: