Цел на предметната програма: 

Создавање и управување со просторни (Географски) информациони систем.

Акредитација: