Цел на предметната програма: 

Запознавање со oрганизацијата и манипулацијата со податоците организирани во складови на податоци, како и основните операции и алгоритми за работа со складови на податоци. Студентот ќе биде оспособен за моделирање на складови на податоци, организација и манипулација со податоците сместени во складови на податоци, изготвување на аналитички извештаи базирани на истите податоци.