Цел на предметната програма: 

Познавање и разбирање на системите за безжична и мобилна комуникација

Акредитација: