Цел на предметната програма: 

По комплетирање на курсот кандидатите се очекува студентите да добијат воведни знаењаза развој на веб страници со современ дизајн, употреба на HTML и каскадни стилови.

Се очекува кандидатите да

1. Демонстрираат основно разбирање на важноста на добар дизајн на веб страниците.

2. Демонстрираат практично знаење за технологиите за веб дизајн и да можат да го применат знаењето при основно дизајнирање на веб сајтови.

3. Да комуницираат со терминологија специфична за оваа област.

4. Критички да евалуираат примери на веб сајтови.

Акредитација: