Цел на предметната програма: 

По завршувањето на курсот се очекува студентот да има познавање на архитектурите со високи пресметувачки перформанси. Да ги разбира системите кои пресметуваат со високи перформанси и да стекне напредни знаења за забрзување на алгоритмите со нивна анализа и трансформација врз основа на расположивата хардверска инфраструктура и посебен осврт на процесорот и мемориската хиерархија.

Акредитација: