Фонд на часови: 
2+1+2
Цел на предметната програма: 

Цел на предметот е студентите да ги совладаат методите на паралелно процесирање, можностите за паралелизација на секвенцијална програма и проблемите со кои треба да се справат во тој процес.