Фонд на часови: 
2+1+2
Aim of the program: 

Цел на предметот е студентите да ги совладаат методите на паралелно процесирање, можностите за паралелизација на секвенцијална програма и проблемите со кои треба да се справат во тој процес.