Цел на предметната програма: 

Разбирање на иновативноста. Стекнување на иновативни вештини. Примена на ИКТ за креирање на иновации. Креирање на иновации во ИКТ.

Акредитација: