Цел на предметната програма: 

Вовед во менаџмент

Развој на менаџерски способности: техничка, концепциска, комуникациска, аналитичка

Усвојување на рамки, поими, модели и техники од областа на менаџментот

Презентирање и анализа на примери, студии на случај и најдобри менаџмент практики од повеќе бизнис области

Вовед во микроекономија и макроекономија

Развој на економскиот начин на размислување преку сет аналитички алатки (рамки, поими, закони, модели и техники)

Како претпријатијата, во услови на пазарна економија, да го оптимизираат производството, и да го максимизираат задоволството на потрошувачите и профитот

Презентирање и анализа на примери и студии на случај на поодделни бизниси и макроекономски трендови

Акредитација: