Цел на предметната програма: 

На крајот на курсот се очекува студентот да ги разбира основите и принципите на претприемништвото и на менаџментот на мал бизнис, и да биде во состојба да: спроведе истражување во врска со претприемничка идеја, да предложи ефективни насоки за делување на постоечки претприемнички бизниси, да предложи решенија за проблеми со кои се соочуваат тие бизниси, да дизајнира конкурентен бизнис модел, да развие маркетинг план, физибилити анализа, оперативен план, финансиски план и да подготви комплетен бизнис план, и да ја подобри креативноста и иновативноста кај студентот

Акредитација: