Цел на предметната програма: 

Целта на курсот е студентите да ги научат главните концепти на методите и техниките кои се применуваат за препознавање на облици.По завршувањето на курсот кандидатитеќе бидат оспособени за дизајнирање, реализирање и имплементација на системи за автоматско препознавање на облици, проценка на нивните перформанси и нивна оптимизација. 

Акредитација: