Цел на предметната програма: 

Целата на курсот е запознавање на студентите со теоријата, принципите и праксата за компјутерски потпомогнато производство, основните поими за системи и модели, контрола и симулација на производни процеси.

Акредитација: