Цел на предметната програма: 

Разбирање на концептите и имплементациите на современите процесори. Анализа на современите процесори. Студентот ќе биде оспособен да дизјанира, одржува и програмира компјутерски системи со современи процесори и процесирачки елементи 

Акредитација: