Компјутерски науки и инженерство

1. Општи информации

Овие студии ќе обезбедат кадар за техничко-апликативна поддршка на сите стопански дејности кои работат со компјутерски технологии. Областите кои се изучуваат се постојан двигател на развојот и на останатите информатички технологии и дипломираните кадри ќе можат лесно да најдат работа во компаниите и истражувачките центри, бидејќи покрај тоа што би биле обучени да учествуваат во развивање, имплементација и одржување на програми, ќе ги имаат основите и да продолжат со постдипломски студии и да учествуваат во интердисциплинарни проекти од науката и технологијата.
 
Од академската 2013/2014 година, наставата за студиската програма Компјутерски науки и инженерство ќе се одвива на македонски и на англиски јазик.  

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

2.1
Времетраење: 3 години (6 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока компјутерски науки и инженерство

2.2
Времетраење: 4 години (8 семестри)

Титула: Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока компјутерски науки и инженерство
 
3. Наставна програма

Тригодишните и четиригодишните студии според овие четири студиски програми (Студии за компјутерски науки и инженерство, Студии за мрежни технологии, Студии за примена на е-технологии и Студии за компјутерска едукација) влегуваат во една рамка на студирање.

Предметите што се нудат на студиите имаат тежина (ниво) 1, 2 и 3. Ниво 1 предмети се оние кои се нудат за прва и втора година на додипломски студии. Успешно запишување во трета година значи и положување на 20 предмети од ниво 1. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање. Ниво 2 предмети се оние кои се нудат во завршната година на додипломските студии и на магистерските студии. Сите овие предмети имаат тежина од 6 ЕЦТС кредити и се изведуваат со два/три часа предавања и два/еден час за туториал/практично вежбање.

Courses: 
Semester:
Mandatory Courses
Course Credits
Структурно програмирање 6.00 Mandatory Courses
Course Credits
Вовед во информатика 6.00
Дискретна математика 1 6.00
Професионални вештини 6.00
Калкулус 1 6.00
Објектно-ориентирано програмирање 6.00
Архитектура и организација на компјутери 6.00
Дискретна математика 2 6.00
Калкулус 2 6.00
Изборен предмет 6.00
Основи на Веб дизајн 6.00
Компјутерски компоненти 6.00
Алгоритми и податочни структури 6.00
Компјутерски мрежи 6.00
Веројатност и статистика 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Формални јазици и автомати 6.00
Напредно програмирање 6.00
Логичко и функционално програмирање 6.00
Интерактивни апликации 6.00
Интернет програмирање 6.00
Калкулус 3 6.00
Линеарна алгебра 6.00
6.00
Оперативни системи 6.00
Вештачка интелигенција 6.00
Софтверско инженерство 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Теорија на информации со дигитални комуникации 6.00
Кориснички интерфејси 6.00
Алгоритми и сложеност 6.00
Јазици за опис на хардвер 6.00
Дигитална електроника 6.00
Основи на компјутерската графика 6.00
Случајни процеси 6.00
Обработка на слики 6.00
Интернет технологии 6.00
Визуелно програмирање 6.00
Менаџмент информациски системи 6.00
Микропроцесорски системи 6.00
Бази на податоци 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Дизајн и архитектура на софтвер 6.00
Машинско учење 6.00
Пресметување со високи перформанси 6.00
Мултимедиски системи 6.00
Визуелизација 6.00
Системи на знаење 6.00
Дистрибуирани системи 6.00
Дигитализација и е-презентација 6.00
Веб програмирање 6.00
Анализа на софтверски барања 6.00
Вовед во роботика 6.00
Криптографија 6.00
Администрација на мрежни сервиси 6.00
Мобилни платформи и програмирање 6.00
Изборен предмет / Дипломска работа 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Компајлери 6.00
Безбедност на компјутерски системи 6.00
Дигитално процесирање на сигнали 6.00
Софтверски квалитет и тестирање 6.00
Сензорски системи 6.00
Вградливи компјутерски системи 6.00
Развој на систем на чип 6.00
Роботика 6.00
Податочно рударство 6.00
Напредни бази на податоци 6.00
Интелигентни системи 6.00
Развојни процеси на информациски системи 6.00
Географски информациони системи 6.00
Паралелно програмирање 6.00
Мобилни апликации 6.00
Современи компјутерски архитектури 6.00
Складови на податоци и аналитичка обработка 6.00
Електронска и мобилна трговија 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Методологија на истражувањето во ИКТ 6.00
Компјутерска етика 6.00
Компјутерски поддржано производство 6.00
Машинска визија 6.00
Анализа и дизајн на ИС 6.00
Паралелно и дистрибуирано процесирање 6.00
Моделирање и симулација 6.00
Обработка на природните јазици 6.00
Напредна интеракција човек компјутер 6.00
Мултимедиски мрежи 6.00
Веб базирани системи 6.00
Имплементација на системи со отворен код 6.00
Вовед во препознавање на облици 6.00
Конструкција на софтвер 6.00
Дипломска работа 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Изборен предмет 6.00
Претприемништво 6.00
Операциони истражувања 6.00
Компјутерска анимација 6.00
Физички дизајн и имплементација на информациски системи 6.00
Вовед во когнитивни науки 6.00
Вовед во биоинформатика 6.00
Управување со ИКТ проекти 6.00
Виртуелизација и пресметување во облак 6.00
Сервисно Ориентирани Архитектури 6.00
Дизајн на интегрирани системи 6.00