Aim of the program: 

Целта е да се разбере како работи човечкиот мозок. Студентите ќе се запознаат со теоретските и емпириските погледи кои ја дефинираат когнитивната наука. Ќе се запознаат со истражувањата за природата на менталните процеси како перцепцијата, мислењето, меморијата, фантазијата, вниманието, јазикот, интелигенцијата, донесувањето одлуки и решавањето проблеми. Студентите ќе научат кои се алатките превземени од експерименталната психологија, наука на развојот, комјутерската наука, лингвистика, визуализацијата, филозофијата, антропологијата, бихевиоризмот, неврологијата. Курсот ќе ги поврзе сите овие пристапи кои се поврзуваат во когнитивната наука.