Aim of the program: 

Детално запознавање на студентите со актуелни методологии на располагање на еден систем дизајнер, за изведба на реализација и ставање во употреба на еден ИС. Изучување на актуелни софтверски алатки за дизајн на софтвер, визуелно програмирање, автоматизирано генерирање на софтверски код, автоматизирано тестирање.

Реализација на студија на случај на имплементација и тестирање на ИС со користење на актуелна методологија. Изучување преку вклучување во имплементација на компоненти од реален ИС, нивно тестирање и поддршка на ниво на продукција.