Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира и има продлабочено знаење во примена на технологиитеи алатките за oрганизирање, складирање, прибирање и обработка на податоци во дистрибуирана мобилна и сеприсутна околина.

Accreditation: