Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира и има продлабочено знаење во примена на модели и техники за управување со менаџмент информациски системи, да има продлабочено знаење за целите на бизнис и е-бизниссистемите, даимазнаењедавоспостави дигитална организација, да има продлабочено знаење за пристапите за имплементација на масовни ИС, да има широко познавање за определување клучни апликации и парадигми во една компанија, да ги знае тековните состојби во дигиталната ера, да знае да примени ИС во носење стратегиски одлуки, да има основно знаење за етичко однесување како ИТ менаџер и да знае да примени рамки за сигурност кај ИС.