Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да ги научат главните концепти на објектно ориентирана анализа и дизајн. Да се запознаат со техниките на рефакторирање, шаблоните за дизајн и различните архитектури на софтвер. По завршувањето на курсот кандидатите ќе можат да ги идентификуваат ограничувањата и проценат квалитетите на софтверските системи. За конкретна софтверска спецификација ќе можат да ја проценат нејзината комплетност и конзистентност, како и да дизајнираат софтверска архитектура во согласност со дадените барања.