Aim of the program: 

Запознавање со теориски основи и концепти на 2D и 3D компјутерска графика, геометриско моделирање, трансформации, рендерирање и генерирање криви и површини со помош на сплајнови. Практична реализација со помош на OPEN GL библиотеки, графички софтверски пакети од тип MAYA, 3Д Max.. и сл. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на теориските основи и концепти на 2Д и 3Д компјутерската графика, да користи OpenGLбиблиотека и графички софтверски пакети за практична реализација на проблеми од компјутерската графика.