Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да ја разберат потребата од дизајнирање ефикасна комуникација меѓу компјутерот и корисниците. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на сите аспекти што го дефинираат концептот на корисничките интерфејси, да знае да моделира и имплементира кориснички интерфејси за апликации согласно барањата на корисниците и расположливата опрема и да знае да тестира и евалуира интерфејси на постоечки системи. 

Accreditation: