Цел на предметната програма: 

Воведување во јазиците за опис на хардвер како што се: SystemC, VHDL и Verilog. Користење на јазиците за опис на хардвер за опис и синтеза на логички кола во процесот на автоматизиран дигитален дизајн. Студентот детално ќе се запознае со процесот на синтеза на дигитално интегрирано коло, почнувајќи од HDL код до ниво на силиконска низа од порти.

Акредитација: