1.Општи информации

Студиите се наменети за создавање на врвен кадар во областа на информатичкото образование, пред се во средните училишта. Ваквиот образовeн кадар е подготвен да ги пренесе најновите информатички технологии на учениците, ќе овозможи повисоко ниво на познавање на информатичките технологии на сите средношколци, а ќе придонесе и да се подобри нивото на знаење на влез на идните студенти на студиите по информатика на универзитетите.

 

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

Времетраење: 4 години (8 семестри)
Титула: Дипломиран професор по информатика

 

3. Наставна програма

Во наставната програма е предвидено да има 24 задолжителни предмети, 12 изборни на ниво на факултет и 4 изборни од Универзитетската листа.

Сите изборни предмети се поделени во три групи на тежина (Н1, Н2 и Н3). Правилата за изборност на предмети според нивото се дефинирани како:

  • Број на предмети од Н1- вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Н1 не смее да надминува 6 кредити.
  • Број на предмети од Н2- вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Н2 не смее да надминува 36 кредити.
  • Број на предмети од Н3 – нема ограничување во бројот на избрани предмети од групата Н3.

Студентот може да избере и повеќе предмети од групата Н1 и групата Н2 од предвидениот број, но, во тој случај кредитите освоени за овие предмети не влегуваат во вкупниот број на кредити потребни за стекнување на дипломата. Положените предмети и освоените кредити ќе бидат дел од листата на положени предмети во уверението за положени предмети по завршување на факултетот.

Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Вовед во компјутерските науки 6.00 Задолжителни предмети
Дискретна математика 6.00 Задолжителни предмети
Педагогија 6.00 Задолжителни предмети
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
ИТ системи за учење 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски архитектури 6.00 Задолжителни предмети
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Спорт и здравје 0.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Бизнис статистика 6.00 Изборни предмети
Калкулус 2 6.00 Изборни предмети
Компјутерски компоненти 6.00 Изборни предмети
Креативни вештини за решавање проблеми 6.00 Изборни предмети
Маркетинг 6.00 Изборни предмети
Објектно ориентирана анализа и дизајн 6.00 Изборни предмети
Основи на веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски мрежи и безбедност 6.00 Задолжителни предмети
Мултимедијални технологии 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет * 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Веројатност и статистика 6.00 Изборни предмети
Дигитизација 6.00 Изборни предмети
Интернет програмирање на клиентска страна 6.00 Изборни предмети
Напредно програмирање 6.00 Изборни предмети
Управување со техничката поддршка 6.00 Изборни предмети
Шаблони за дизајн на кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
ИКТ во образованието 6.00 Задолжителни предмети
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет * 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Вештачка интелигенција 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Вовед во екоинформатиката 6.00 Изборни предмети
Дизајн на алгоритми 6.00 Изборни предмети
Е-влада 6.00 Изборни предмети
Електрични кола 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Компјутерска графика 6.00 Изборни предмети
Медиуми и комуникации 6.00 Изборни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Изборни предмети
Споделување и пресметување во толпа 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Дизајн на образовен софтвер 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерска етика 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет * 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Напреден веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Администрација на системи 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Вовед во науката за податоци 6.00 Изборни предмети
Информациска безбедност 6.00 Изборни предмети
Компјутерски звук, говор и музика 6.00 Изборни предмети
Линеарна алгебра и примени 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски мрежи 6.00 Изборни предмети
Основи на роботиката 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Персонализирано учење 6.00 Задолжителни предмети
Психологија на училишна возраст 6.00 Задолжителни предмети
Работа со надарени ученици 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Виртуелизација 6.00 Изборни предмети
Дигитална форензика 6.00 Изборни предмети
Дигитални библиотеки 6.00 Изборни предмети
Дизајн на интеракцијата човек-компјутер 6.00 Изборни предмети
Континуирана интеграција и испорака 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети
Сервисно ориентирани архитектури 6.00 Изборни предмети
Софтверски квалитет и тестирање 6.00 Изборни предмети
Учење на далечина 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Самостоен проект 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Вовед во биоинформатиката 6.00 Изборни предмети
Дигитална постпродукција 6.00 Изборни предмети
Имплементација на системи со слободен и отворен код 6.00 Изборни предмети
Интернет на нештата 6.00 Изборни предмети
Машинска визија 6.00 Изборни предмети
Методологија на истражувањето во ИКТ 6.00 Изборни предмети
Мобилни информациски системи 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Напредна интеракција човек компјутер 6.00 Изборни предмети
Програмирање на видео игри 6.00 Изборни предмети
Социјални мрежи и медиуми 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Македонски јазик 6.00 Задолжителни предмети
Методика на информатиката 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Блоковски вериги и криптовалути 6.00 Изборни предмети
Виртуелна реалност 6.00 Изборни предмети
Вовед во когнитивни науки 9.00 Изборни предмети
Интелигентни системи 6.00 Изборни предмети
Компјутерска анимација 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Неструктурирани бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Претприемништво 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Предмети-текст: 
* - изборниот предмет може да биде и предмет од Универзитетската листа