Код на предмет: 
F18L1S013
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Предметот е од подршка и е неопходен за воведување на поимите за функција, лимес, извод и интеграли кои се неопходни во скоро сите предмети од повисоки години.

Акредитација: