Код на предмет: 
F18L2S017
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Студентот ќе биде воведен во основните градбени блокови на модерните оперативни системи преку нивна конкретна реализација во Windows и UNIX-like системите.

Акредитација: