Код на предмет: 
F18L3S107
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на предметот е да го заокружи знаењето на студентите од областа на интелигентните системи, почнувајќи од претпроцесирањена податоците до валидирање на изградениот систем. Студентите ќе се оспособат да изградат интелигентен систем од почеток до крај на реални проблеми од специфичен домен.

Акредитација: