Код на предмет: 
F18L2W109
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на курсот е да овозможи запознавање на студентите со основните на програмирањето на интернет клиентската страна. Во таа насока студентите ќе бидат запознаени со дел од програмските јазици и технологиите за пишување програми што се извршуваат на клиентската страна. По завршување на курсот се очекува студентот да може да развива интерактивни веб-страници со користење на програмски јазици наменети за програмирање на клиентската страна.