Код на предмет: 
F18L3W004
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Запознавање на студентот со основните концепти за работа со бази на податоци, начините на нивно моделирање и имплементирање, како и работа со прашалните јазици. Студентот ќе биде способен да моделира бази на податоци преку семантичко и релациско моделирање и процес на нормализација, ќе знае практично да го применува SQL стандардот за креирање, одржување и манипулација на релациските бази на податоци. Студентот ќе има познавање за основните концепти на конкурентно работење и трансакции.

Акредитација: