Код на предмет: 
F18L3W108
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Студентот ќе биде запознаен со главните развојни чекори и предизвици при дизајнирање на решенија базирани на Интернет на нештата. Студентот ќе може да моделира, дизајнира и имплементира вакви системи во различни апликативни домени.

Акредитација: