Код на предмет: 
F18L3W035
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Запознавање со концептите и методите на линеарната алгебра и како истите да се користат за рамислување и решавање на проблеми кои произлегуваат од компјутерските науки

Акредитација: