Код на предмет: 
F18L1S023
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Запознавање со основните статистички методи и техники за прикажување, анализа и истражување на податоци.

Акредитација: