Почитувани студенти,

На следниот линк е објавен распоредот за првата недела од учебната 2022/2023, кој ги содржи само предавањата за задолжителните предмети.

На линкот е дадена распределбата по паралелки и групи.