Код на предмет: 
F18L2W001
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со основните податочни структури и алгоритми кои се понатаму неопходни за
работа со бази на податоци како и за други апликации. Студентот ќе биде оспособен за користење
и развој на структури и алгоритми со линеарни листи, стебла, графови како и и индекси за
пребарување. Исто така ќе биде оспособен за Имплементација на различните архетипи на
алгоритми што се користат во практичната имплементација на многу софтверски решенија.