Код на предмет: 
F18L3S083
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Предметот треба да овозможи запознавање на студентите со концептот на виртуелна реалност, различните видови виртуелни околини, влезно-излезните уреди, како и основни програмерски техники за дизајнирање и развој на виртуелни околини. По завршување на курсот се очекува студентот да го разбира концептот на виртуелната реалност, да биде во можност да ги опише карактеристиките на различните видови виртуелни околини и да има основни познавања за дизајнирање и развој на виртуелни светови.

Accreditation: