Код на предмет: 
F18L3W092
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршување на курсот се очекува студентите да се оспособени за основни методи за дигитална постпродукција, дигитално композитирање, работа со секвенци од слики, интеграција на дигитални објекти во слики и следење и спарување на движења од различни извори