Код на предмет: 
F18L2W096
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на предметот е да се научат процесот и техниките за дигитизација.
Студентите треба да ги совладаат основните принципи за менаџирање со
дигитални материјали и нивна презервација, како и техники и технологии за
нивно презентрање.

Accreditation: