Код на предмет: 
F18L3S010
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на предметот е да ги запознае студентите со основните принципи за дизајнирање на компјутерски системи што вклучуваат интеракција човек-компјутер. За таа цел студентите ќе бидат запознаени со процесот на дизајнирање на интерактивни системи, фазите за дизајнирање (собирање и анализа на барања, креирање на прототипови, имлементација и тестирање на употребливост). По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на процесот и чекорите за дизајнирање на системи што вклучуваат интеракција човек-компјутер и да може да самостојно или во тим да реализира едноставен проект за дизајнирање на интерактивни системи.