Код на предмет: 
F18L3W064
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Предметот има за цел запознавање со развојот на middleware системите. Предмеот ги покрива принципите врз кои се изградени дистрибуираните системи, пред се комуникациите, процесирањето, именување, конзистентност и репликација, справувње со дефекти и безбедност. Овие принципи се понатаму обработени во нивната примена кај дистрибуираните веб базирани системи, дистрибуираните објектно базирани системи, дистрибуираните датотечни системи и дистрибуираните коориднациски системи.

Accreditation: