Код на предмет: 
F18L3S113
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршување на курсот се очекува студентите да се оспособени за основни методи за продуктивно создавање на компјутерски базирани анимации, за работа во апликации за создавање анимации и можат самостојно да моделираат, текстурираат, ригуваат, осветлуваат, анимираат, рендерираат и композитираат дигитални сцени.