Код на предмет: 
F18L1S045
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Разбирање на архитектурата на еден компјутерски систем, идентификација на неговите составни делови, проценка на перформансите на компјутерскиот систем и неговите поединечни делови. Разбирање на машинскиот јазик, асемблерот и мемориската организација на системите.