Код на предмет: 
F18L2S124
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира основните поими од комуникатологијата како наука, како и да има продлабочено знаење во примена на постоечките техники и сознанија за подобрување за комуникацијата помеѓу чинителите на комуникацијата. Посебен осврт ќе биден даден на комуникацијата преку новите медиуми и начинот на кој новите медиуми влијаат во различни општествени сфери. Студентите ќе бидат запознаени со основните принципи за испитување на јавно мислење и користење на новите медиуми (со посебен фокус на социјалните мрежи) за градење и промовирање на бренд (личен или корпоративен).

Accreditation: